Vstupujete na stránku s obmedzeným prístupom.

Máte už 18 rokov?


Áno       Nie
Poppers Iron Fist XL Leather Cleaner Black Label 30ml
search
  • Poppers Iron Fist XL Leather Cleaner Black Label 30ml

Iron Fist Black Label 10ml

8,00 €
S DPH

Čistící a pečující prostředek na gumové, kožené výrobky a nerez ocel.

Obsah : 10ml

Reactions mass of (2 - methylbutyl nitrite, 2-methyl-1-butanol,1-pentanol,pentyl nitrite)

EC:951 - 169 - 0

Množstvo

Prodej povolen od 18ti let.

Toxikologické informační středisko : +420 224 919 293

Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedené výše.

Prosím o seznámení se s riziky a návodem k použití v sekci : Bezpecnostni-listStandartní věty o bezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry

H315 Dráždí kůži

H318 Způsobuje vážné poškození očí

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

H302+H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechováníPokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P405 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

P501 Ostraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

IRON-FISTBLACK-10ML
4 Položky
Novinka
Komentáre (0)
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.