Vstupujete na stránku s obmedzeným prístupom.

Máte už 18 rokov?


Áno       Nie

Návod na použitie čistiaceho prostriedku Poppers

 - AUDIO hlavy: pre sprístupnenie prístroja použijte vatové tyčinky, ktoré namočíte do čistiacej chemikálie a opakovaným potieraním hlavy odstraňujte nánosy z pásky. Pokiaľ bude niektoré miesto veľmi znečistené, je možné použiť napríklad neht na odstranenie väčšieho množstva a dočistiť vatou. Na hlave nesmú ostať žiadne škvrny - chĺpky a chemikálie musia byť odstránené před použití prístroja.

 - VIDEO hlavy: nikdy nepoužívajte vatové tyčinky ani iné látky obsahujúce chĺpky. Na kúsok jemného hladkého papiera kvapnite malú kvapku chemikálie. Druhou rukou pomaly otáčajte videohlavou a zboku jemne priložte papier s mokrou škvrnou na štrbinu – NETLAČIŤ. Dbajte na to, aby sa chemikália nedostala na pokožku prstov – používajte latexové rukavice. V oboch prípadoch je nutné riadiť sa pokynmi výrobcu a pokiaľ nie je povolená táto údržba prehrávačov, je nutné nechať prístroje vyčistiť v profesionálnom servise.

 - Koža: pokiaľ chcete vyčistiť škvrnu na usni, je třeba vyskúšať čistič na mieste, ktoré je na vnútornej strane – pokúste sa spôsobiť rovnakým zdrojom maličkú škvrnu a potom odstrániť týmto čističom. Počkajte až do úplného zaschnutia. Useň nečistite pod veľkým tlakom, aby nedošlo k poškodeniu látky.


!!!UPOZORNENIE!!!
Látka je vysoko horľavá – pri práci je prísny zákaz fajčenia a zaobchádzania s otvoreným ohňom. Čističe obsahujú izipropyl nitrite, čo je nebezpečná látka pre kontakt s pokožkou, vdýchnutie či požitie. Používajte osobné ochranné pomôcky na ochranu pokožky, pracujte vo veľmi dobře vetrateľnej miestnosti a nevdychujte výpary. Čistič skladujte mimo dosahu detí. Při požití je odporučené ako prvú pomoc vypiť väčšie množstvo vody alebo mlieka, při zasiahnutí očí – okamžite vyplachnúť prúdom vody a v oboch prípadoch IHNEĎ navštíviť najbližšieho lekára. Balenie prípravku zoberte so sebou. Tento výrobok je určený len pre priemyselné účely.


Čističe majú tieto rizikové faktory:
R11 VYSOKO HORĽAVÉ
R23 TOXICKÝ PO VDÝCHNUTI
R28 VYSOKO TOXICKÝ PRI POŽITÍ

A tieto bezpečnostné faktory:
S1 uschovávajte mimo dosah detí
S2 uschovávajte uzamknuté
S16 uschovávajte mimo dosahu zápalných zdrojov, zákaz fajčenia
S28 při kontakte s pokožkou okamžite umyjte veľkým množstvom vody
S36/37 používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice
S45 v prípade nehody alebo pokiaľ sa necítite dobře, vyhľadajte odbornú lekárskú pomoc
S63 v prípade nehody při vdýchnutí, preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte v kľude.

 

Ďakujeme za Váš nákup a dúfame, že budete s týmto prostriedkom nadmieru spokojní.
Na našich stránkach nájdete ďalšie zaujímavé výrobky, zľavy a novinky.