Vstupujete na stránku s obmedzeným prístupom.

Máte už 18 rokov?


Áno       Nie

Všeobecné obchodné podmienky – POPIK-SHOP.SK

Tieto obchodné podmienky (ďalej len “Obchodné podmienky”) Jan Hlaváček, so sídlom Mezipolí 2, Praha 4, identifikačné číslo: 76151051, zapísané v Obchodnom rejtríku vedenom v MěÚ Praha 4 č.j. ZIV/U5958/2008PAR, Ev.č. 310004-19964025 (ďalej len “Predávajúci”) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kupnej zmluvy (ďalej len “Kupná zmluva”) uzatvárané medzi predavájúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len “Kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu Predavájúceho. Internetový obchod je Predavajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese http://www.popik-shop.sk/ a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len “Webové rozhranie obchodu”).

Bankové údaje - ČSOB
č. účtu (BBAN): 4019537906/7500
č. účtu (IBAN): SK72 7500 0000 0040 1953 7906

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU POPIK-SHOP.SK ÚVODOM

Obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode POPIK-SHOP.SK. Podmienky bližšie určujú a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov. Obchodné podmienky ako aj obchodné vzťahy sa riadia Novým občianským zákonníkom a ostatnými platnými zákonmi Českej republiky. Uvedené ceny sú platné pre nákup prostredníctvom internetu v okamihu odoslania objednávky na spracovanie.

Objednávka
Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom a týmito Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Objednávka je zo strany zákazníka potvrdená dokončením objednávky (odoslaním košíka na spracovanie) a tým sa stáva pre zákazníka záväznou. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých formulárov, predpísaných údajov a náležitostí. Miestom doručenia tovaru je adresa doručenia uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Vlastnické právo na tovar prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a zaplatení.

Spôsob dodania a platba
Pri expedícii našich produktov používame služby Slovenskej pošty. Tovar expedujeme do 24 hod. (po-pia) od pripísania čiastky na náš účet (prevod z bankového účtu) alebo obdržania objednávky v prípade dobierky alebo platby kartou. Dodacia doba je 5-8 pracovných dní.

Poplatky za spôsob doručenia tovaru

 • Doporučene - 2,50 EUR
  • pri platbe prevodom - ako variabilný symbol (VS) uveďte číslo objednávky
  • pri platbe kartou
 • Dobierka – 3 EUR
  • platba je realizovaná osobne na pobocke Slovenskej pošty pri prevzatí zásielky
 • Osobné doručenie - 1 EUR
  • osobné doručenie objednávky je možné realizovať len na území hlavného mesta Bratislava
  • vždy je potrebné uviesť aktuálny telefonický kontakt na objednávateľa, príp. osobu, ktorá objednávku prevezme
  • platba za objednávku prebieha v hotovosti na mieste doručenia

Poštovné je jednotné aj pre viac druhov tovaru. V prípade vrátenia Dobierky si predávajúci vyhradzuje opätovné zaslanie len pod podmienkou platby vopred (bankový prevod/platba kartou). U objednávok nad 50 EUR ponúkame dopravu/osobný odber zdarma.

REKLAMÁCIE
Reklamácie sú riešené v súlade s “Reklamačným poriadkom” internetového obchodu POPIK-SHOP.SK a právným poriadkom platným v ČR. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí s nižšie uvedeným Reklamačným poriadkom. V prípade zistenia poškodenia výrobku, ktoré bolo spôsobené dopravou, odporúčame s prepravcom ihneď spísať zápis o škode. Reklamácia sa riadi Občianským zákonníkom č. 40/1964 Sb. § 619 = § 627 s prihliadnutím k tomuto Reklamačnému poriadku. Záručná doba sa riadi ustanoveniami Občianského zákonníka. Kupujúci má právo uplatniť záruku iba na tovar, ktorý poukazuje vadu, vzťahuje sa naňho záručná doba a bol zakúpený u predávajúceho. Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, funkčné vady a vady vzniknuté pri výrobe. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené v rozporu s návodom na použitie, na opotrebenie výrobku spôsobené jeho bežným používaním. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou montážou a manipuláciou. Ďalej sa zodpovednosť predávajúceho nevzťahuje na vady spôsobené elektrickým prepätím v rozvodovej sieti, používaním výrobku v podmienkach s nadmiernou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými vplyvmi alebo náhlými zmenami v týchto podmienkach, a to v rozpore s návodom na jeho použitie, ako aj neodbornou inštaláciou, neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbávaním údržby v rozporu s návodom na použitie. Ďalej neodborným zásahom či zmenou parametrov, prírodnými živlami alebo zásahom vyššej moci (záplavy a pod.)

ADRESA A PODKLADY PRE ZASIELANIE REKLAMÁCIÍ
Adresa pre poslanie reklamovaného produktu: Jan Hlaváček, Mezipolí 14, Praha 4, 14100, Česká republika

Zásielky s reklamovaným tovarom pošlite balíkom alebo doporučenou zásielkou. Reklamácie zaslané na dobierku nebudú prijaté. V prípade oprávnenej reklamácie hradí náklady spojené s reklamáciou predajca. V prípade neoprávnenej reklamácie hradí náklady spojené s reklamáciou kupujúci. V prípade, že bola reklamácia tovaru vybavená v zákonnej záručnej lehote výmenou tovaru za nový, začíná zákonná záručná lehota bežať znova od dátumu prevzatia nového tovaru.

ODSTÚPENIE OD OBJEDNÁVKY ZO STRANY ZÁKAZNÍKA
Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky do 14 dní od prevzatia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie). V prípade, že sa zákazník rozhodne odstúpiť od objednávky, musí nepoškodený, nepoužitý výrobok, bez známok užívania, kompletný a v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Musí o tom predajcu informovať e-mailom, peniaze je možné poslať len na účet. V prípade poškodenia originálného obalu (box, krabička apod.), má predajca právo odpočítať si pomernú hodnotu z kúpnej ceny až do výšky 30 %. Zásielka musí byť zaslaná doporučene alebo balíkom, zásielky zaslané na dobierku nebudu prijaté. Po obdržení vráteného tovaru, vráti predávajúci zákazníkovi peniaze späť do 30 dní na bankový účet.