Vstupujete na stránku s obmedzeným prístupom.

Máte už 18 rokov?


Áno       Nie
Iron Fist Ultra Strong 24ml
search
  • Iron Fist Ultra Strong 24ml

Iron Fist Ultra Strong 24ml

12,00 €
S DPH

Čistící a pečující prostředek na gumové, kožené výrobky a nerez ocel.

Obsah : 24ml

Složení : Pentyl Nitrite / N-Pentanol CAS : CAS 463-04-7 / CAS 171-41-0

Množstvo

Prodej povolen od 18ti let.

Toxikologické informační středisko : +420 224 919 293

Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedené výše.

Prosím o seznámení se s riziky a návodem k použití v sekci : Bezpecnostni-listStandartní věty o bezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry

H315 Dráždí kůži

H318 Způsobuje vážné poškození očí

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

H302+H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechováníPokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P405 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

P501 Ostraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

6097243063026
2 Položky

Špecifické referencie

ean13
6097243063026
Komentáre (0)
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.