Vstupujete na stránku s obmedzeným prístupom.

Máte už 18 rokov?


Áno       Nie
Poppers XL Jacked! 30ml
search
  • Poppers XL Jacked! 30ml

Poppers 2 Leather Cleaner - Jacked! 30ml

11,00 €
S DPH

Čistící a pečující prostředek na gumové, kožené výrobky a nerez ocel.

Obsah : 30ml

Složení : Hexil Nitrite (hexylnitrit, hexan-1-ol a 1,1-bis(hexyloxy)hexan )

UFI : P300-A0SA-200N-GTEN

Množstvo

Prodej povolen od 18ti let.

Toxikologické informační středisko : +420 224 919 293

Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedené výše.

Prosím o seznámení se s riziky a návodem k použití v sekci : Bezpecnostni-listStandartní věty o bezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H302+H312+H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo pi vdechováníPokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ : Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ(nebo vlasy) : Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ : Několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou -li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře

P501 Ostraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

POP-XLJACKED-30ML
3 Položky

Špecifické referencie

ean13
832702001982
Novinka
Komentáre (0)
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.