Vstupujete na stránku s obmedzeným prístupom.

Máte už 18 rokov?


Áno       Nie
Poppers Amyl Tall 24ml
search
  • Poppers Amyl Tall 24ml

Poppers Amyl Tall 24ml

11,00 €
S DPH

Čistící a pečující prostředek na gumové, kožené výrobky a nerez ocel.

Obsah : 24ml

Složení : Amyl Nitrite (směs isomerů 3-methyl-1butanol )

UFI : M800-C053-P00N-TGKS

Množstvo

Prodej povolen od 18ti let.

Toxikologické informační středisko : +420 224 919 293

Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedené výše.

Prosím o seznámení se s riziky a návodem k použití v sekci : Bezpecnostni-listStandartní věty o bezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H302+H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechováníPokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ : Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ(nebo vlasy) : Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ : Několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou -li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře

P501 Ostraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

AMYLTALL25
7 Položky

Špecifické referencie

ean13
7428473441107
Novinka
Komentáre (0)
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.